Hiba
Tanulmányi ösztöndíj pályázat Nyomtatás

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony a 6/2016. (VII.11.) számú határozata alapján a Záhonyban legalább egy éve állandólakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gimnáziumban tanuló roma fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

A tanulók támogatása az elbírálás során meghatározott mértékben történik. Az ösztöndíjra sikeresen pályázók között 65 000,- Ft, keretösszegű támogatás kerül felosztásra, melynek kiutalása – postai úton – a pályázó lakcímére, vagy pénztári kifizetéssel történik.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:

a)      Záhony város közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezzen,

b)      gimnázium nappali tagozatának 9-13. évfolyamán tanuljon, a 2015/2016. év végi eredménye legalább 4,5 átlagot érje el (magatartás és szorgalom jegyek be nem számításával),

c)      roma nemzetiségűnek vallja magát.

A 18. életévét be nem töltött tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt nyújthatja be.

 

A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló a tanulmányait önhibájából nem folytatja, vagy ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, illetve az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: a pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatnak 2016. augusztus 12. napján 12:00 óráig kell beérkeznie a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalba (4625 Záhony, Ady Endre út 35.). A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázathoz mellékelni kell:

a)      hiánytalanul és olvashatóan kitöltött pályázati adatlapot,

b)      nyilatkozatot arról, hogy a pályázó roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát,

c)      önéletrajzot,

d)     motivációs levelet,

e)      a 2015/2016. tanév végi tanulmányi eredményét,

f)       a 2015/2016. tanévben tanulmányi versenyen elért eredményt, művészeti, tudományos, illetve sporttevékenységet tanúsító okmány másolatát,

g)      ECDL és nyelvvizsga megléte esetén az igazoló (vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű érettségi) dokumentumok másolatát,

h)      a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony Tanulmányi Ösztöndíj - Pályázati adatlap

Kiss Sándor

elnök