Hiba
Esküt tett Záhony Város Jegyzője Dr. Nagy Anita Nyomtatás

 

Kérem, néhány gondolatot mondjon magáról.
Apai nagyszüleim az 1940-es évek végén költöztek Záhonyba, munkájuk ide kötötte őket, mondhatjuk tehát, hogy tősgyökeres záhonyi vagyok. „Pályafutásomat” a Piros Óvodában kezdtem, majd az általános iskola 8 osztályának elvégzése után a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium általános tantervű osztályának tanulója voltam. A gimnáziumi évek alatt orosz nyelvből sikeres középfokú ,C’ típusú nyelvvizsgát tettem.

Az érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenleg Debreceni Egyetem) Állam és Jogtudományi Intézetének nappali tagozatos hallgatója lettem. Az egyetemi jogászképzés keretében tanulmányaimat 2003. évben lezártam, záróvizsgáimat sikeresen cum laude diplomaminősítéssel teljesítettem.

Ezt követően európai uniós szakjogász képzésen vettem részt, melynek időtartama 5 félév volt, illetve Francia középfokú A típusú nyelvvizsgát szereztem.

2004. március 01. napjától a Záhony Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának ügyintézője lettem, ahol többek kötött birtokháborítási, szabálysértési ügyek lefolytatása, valamint a testületi anyagok előkészítése, a képviselő-testület bizottságainak munkájának segítése tartoztak feladataim közé.

2005. júniusától a záhonyi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán dolgoztam - ahol munkakörömbe tartozott számos más feladat mellett az önkormányzat szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró állami normatíva lehívása is.

2006. novemberében sikeresen tettem le a közigazgatási szakvizsgát.

2007. szeptember 17. napjától a Hatósági Osztály megbízott osztályvezetője lettem.

Jogi szakvizsgával rendelkezem, melynek mindhárom részéből - így

  • polgári jog és családjog, a gazdasággal kapcsolatos joganyag, polgári eljárásjog
  • büntetőjog, büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog,
  • munkajog és társadalombiztosítási jog, alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog – sikeres vizsgát tettem.

 

2008. júliusában Európai számítógép-használói Jogosítványt (ECDL) szereztem operációs rendszerek, szövegszerkesztés, információ és kommunikáció, táblázatkezelés modolukból. 

2011. július 01. napjától tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, Záhony Város Polgármesteri Hivatalának Városgazdálkodási Osztályán láttam el ügyintézői feladatokat.

Mi késztette arra, hogy pályázzon a jegyzői munkakör betöltésére?
Végzettségem valamint a Polgármesteri Hivatalban eltöltött valamivel több mint hét év gyakorlat, illetve  szinte valamennyi szakterület „bejárása” után nyújtottam be pályázatomat  Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján meghirdetett körjegyzőségi feladatokat is ellátó városi jegyző munkakör betöltésére irányuló 1/2783/2011 azonosító számú pályázati felhívására, a képviselő-testület 2011. szeptember 14. napján hozott döntést megválasztásomról, s 2011. szeptember 20. napján a már hivatkozott törvény szerinti esküt tettem. 

Mit tart jegyzőként a legfontosabb feladatainak?
A jegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb területe a képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása. Biztosítani kell többek között az előterjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a szükséges információk begyűjtését és feldolgozását. Még inkább különös gonddal és odafigyeléssel kell előkészíteni a határozati javaslatokat, a rendelet-tervezeteket. A döntések törvényességéért a jegyzőt önálló felelősség terheli.

Az államigazgatási/hatósági ügyeknél a hatáskör címzettje nagy általánosságban a jegyző. Ezért az ügyek előkészítésének feladatait, illetve annak végrehajtását neki kell megszerveznie, s egyben kötelessége az ügyek sorsának végigkísérése. Szükség esetén jogi értelmezést nyújt a hivatal dolgozóinak az ügyek megoldásában.

A jegyző több száz jogszabály alapján látja el önkormányzati, illetve államigazgatási feladatait, ellátja többek között a szociális, anyakönyvi, hagyatéki igazgatással, a birtokvédelmi, a szabálysértési, a működési és telepengedélyezi eljárással kapcsolatos ügyek intézését, a központi adójogszabályokban, a helyi önkormányzati adórendeletekben hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat is.

A társközségek tekintetében is a jegyzőt terheli felelősség a jogszabályok betartásáért és betartatásáért. Zsurk és Győröcske községek polgárainak jogos és elismerhető igénye az, hogy minél kevesebb utánjárással, utazással, lehetőség szerint helyben intézhessék államigazgatási, önkormányzati-hatósági ügyeiket.

A magas színtű és minőségi önkormányzati közigazgatás nélkülözhetetlen személyi feltétele a jól képzett, szakszerűen és eredményesen dolgozó; etikusan eljáró és viselkedő köztisztviselői kar.

A jegyző eredményes munkája is nagyban függ a vezetése  alatt álló hivatal munkájától. Úgy gondolom Városunkban a szakapparátus adott, egy jól képzett köztisztviselői kar végzi munkáját.

Fontos feladat a hivatali munka szervezettségének biztosítása, a munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése, az állampolgárok elvárásaihoz igazodó kultúrált szakszerű ügyfélközpontú és ügyfélbarát közigazgatás megszervezése, a felelős, törvényes, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés szabályainak betartása. 

Mindezeknek kívánok maradéktalanul megfelelni, eleget tenni, ahogy az a média illetve a sajtóhírekből is ismeretes a  közeljövőben a közigazgatás gyökeres változásokon fog keresztül menni, de bármit is hozzon a jövő azon leszek, hogy Városunkat  a jogszabályi keretek között, a lakosság érdekeit is szem előtt tartva szolgáljam.