Hiba
Tájékoztató Nyomtatás

 

Tisztelt Lakosság!

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 24/2016.(XI.23.) számú rendeletét 2017. január 09. napján módosította és a jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint határozta meg:

Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

 

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 81.250 Ft-ot,
  • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) b) pontja alapján a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
  • vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2017. január 20. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon a kötelezően csatolandó mellékletekkel (a kérelem tájékoztatójában meghatározott igazolások) együtt a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4-es, 6-os irodahelyiségeiben.

A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.

A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az, aki:

 

  • aktív korúak ellátásában részesül,
  • időskorúak járadékában részesül,
  • tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

 

Azonos lakcímmel rendelkező, több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

A Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében leírt adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének, 15.000.- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a szállítás, illetve a településen belül történő kiszállítás költségének visszafizetésére.

A rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Hivatal belső hirdetőtábláján vagy letölthető.

Érdeklődni személyesen a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2-es, 4-es és 6-os irodahelyiségeiben, telefonon pedig a 06-45/525-508/510-es vagy 524-es melléken.

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás megállapítására

Helmeczi László
Záhony Város polgármestere